Към количка

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Влизат в сила за всички Потребители на електронния магазин на дата 13.01.2022г. 

 

 1. ПРЕДМЕТ 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТОП МАРКЕТС ООД, гр. Варна, ул. Разлог № 705, Район Приморски, ЕИК 206661754, представлявано от Станчо Станчев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу Потребители, на електронния магазин „https://www.zooshopbella.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

 1. Наименование на Доставчика: ТОП МАРКЕТС ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Разлог" № 705, вх. 6, ап. 104
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Шумен, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 4
 4. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. "Разлог" № 705, вх. 6, ап. 104, Email: topmarkets.bb@gmail.com, тел: +359 889257887 
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206661754,  
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни 

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg 

(2) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e уебсайт с възможност за поръчка на продукти или услуги, достъпен на адрес в Интернет https://www.zooshopbella.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително следното: 

 1. Да преглеждат  електронния магазин и използват на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с електронния магазин чрез интерфейса на страницата на електронния магазин, достъпна в Интернет; 
 3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 
 4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронния магазин; 
 5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с електронния магазин, съгласно поддържаните от електронния магазин начини за разплащане.
 6. Да получават информация за нови стоки предлагани от електронния магазин; 
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронния магазин в Интернет;
 8. Да упражняват право на отказ от договора, когато то е приложимо по Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от електронния магазин чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние. 

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него стоки чрез интерфейса в електронния магазин.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на електронния магазин в Интернет. 

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. 

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на покупка, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

Чл. 7. (1) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", "Съгласен съм", "Поръчай"  или дpyгo изявлeниe в cмиcъл нa cъглacиe, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(2) При извършване на поръчка Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. 

(3) Потребителят се задължава, във връзка с направената поръчка и при промяна на своите данни своевременно да осведоми Доставчика.  1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Чл. 8. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в електронния магазин  стоки. 

(2) Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в електронния магазин.

(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни в подстраница на електронния магазин.

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при извършване на поръчка. 

(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика. 

(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя чрез обаждане по телефон. 

(7) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 9. В случай, че Потребителят е посочил неточни или неверни данни за доставка – имена, имейл, адрес за доставка и пощенски код, телефон за контакт, което възпрепятства извършването в срок на доставката от страна на Доставчика, то Доставчикът ще положи разумни усилия с оглед обстоятелствата, за да свърже с Потребителя за уточняване и верифициране на коректните данни, необходими за извършване на доставката. В този случай, максималният срок за извършване на доставката ще бъде увеличен с времето необходимо за свързване и верифициране на коректните данни.

 

Чл. 10. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките с Доставчика по следната процедура:

(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки в електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка; 

(2) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

(3) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(4) Избор на способ и момент за плащане на цената. 

(5) Потвърждение на поръчката; 

 

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

 

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

 

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в описанията на всяка стока на сайта на електронния магазин. 

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на електронния магазин. 

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора: - в профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на електронния магазин или в последната стъпка преди сключване на договора за покупко-продажба; 

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика. 

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на електронния магазин преди сключването на договора за покупко-продажба. 

(6) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. 

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им. 

(3)  В случай, че стойността на поръчката на Потребителя  надвишава 100 лв., Доставчика има право да изиска авансово плащане чрез банков превод. 

 

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, при следните условия:

        - Продуктите да са в оригиналната си опаковка

        - Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване

        - Потребителят трябва да включи оригиналната фактура или поръчка, с която е получил продуктите

 (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: 

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира; 

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти; 

- за доставка на стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. 

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(7) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на отстъпки, промоции и бонуси, свързани със стоката.

 

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на електронния магазин, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез електронния магазин.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора. 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 16. (1) Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 30 работни дни. 

 

Чл. 17. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. 

 

Чл. 18. При получаване на Продукта, Потребителят следва да провери съдържанието на пакета за нарушения във външния вид на Продукта. Ако има такива Потребителят следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредения Продукт се покриват от куриера. В противен случай, Потребителят не може да направи рекламация за липси или нарушена цялост на Продукта.

Чл. 19. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Чл. 20. С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат използвани от Администратора с цел доставка на пратката съгласно Общите условия и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от Общите условия и е достъпна тук.

 

Чл. 21. Администраторът не съхранява дългосрочно личните данни на клиента. Същите се използват само и единствено за възникналите правоотношения между страните, целите на поръчката и доставката на стоката, заявена от клиента.

 

Чл. 22. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.  1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по негово усмотрение и в удобно за него време. 

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след публикуване на промените в уебсайта на Доставчика и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.   1. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;  
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;  
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;  
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;  
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;  в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;  
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. 

 

Чл. 25. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия. 1. ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 26. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на електронния магазин и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което електронния магазин не е бил достъпен поради непреодолима сила.

 

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя. 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 29. (1) Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

 

Чл. 31. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

 

Чл. 32. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите. Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Линк към платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr